رونمایی از هفت رقم زراعی جدید در موسسه تحقیقات دیم کشور در مراغه | آرمان تبریز