آرمان تبریز-دکتررضا خلیلی سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریزو هیئت همراه ضمن حضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند .