آرمان تبریز-دکتر پرویز احمدزاده و هیئت همراه ضمن حضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند .
گفتنی است، در این بازدید تعداد کثیری از اساتید دانشگاه و دانشجویان وی را همراهی می کردند .