گزارش تصویری روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار با حضوروزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار با حضوروزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار با حضوروزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی