گزارش تصویری ازحضوراهالی فرهنگ وهنرورسانه در انتخابات ریاست جمهوری وپیروزی مسعودپزشکیان - پایگاه خبری-تحلیلی | پایگاه خبری-تحلیلی