یک اهری سکاندار جدید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی
یک اهری سکاندار جدید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی
آرمان تبریز -با حضور مشاور وزیر کشاورزی در تبریز، دکتر احمد بایبوردی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان معرفی شد.

آرمان تبریز -با حضور مشاور وزیر کشاورزی در تبریز، دکتر احمد بایبوردی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ما ،دکتر احمد بایبوردی از مدیران با سابقه وزارت جهاد کشاورزی می باشد که در سال های متمادی به عنوان محقق و پژوهشگر برتر جهادکشاورزی انتخاب شده و الحمداله با شایستگی کامل هم اکنون شاهد ارتقاء جایگاه مدیریتی و رییس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی هستیم

امیدواریم در پست جدید خود بتواند منشاء خیر وبرکت برای استان و منطقه ارسباران باشد

  • منبع خبر : افتخاری دیگر برای خطه ارسباران،