فرمت بودجه ای سال ۹۹ شهرداری ها نسبت به سال جاری تغییر یافت
فرمت بودجه ای سال ۹۹ شهرداری ها نسبت به سال جاری تغییر یافت
آرمان تبریز-مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز گفت: سازمان شهراری ها و دهیاری های کشور فرمت بودجه ای سال ۹۹ شهرداری ها را نسبت به سال جاری تغییر داده است.

آرمان تبریز-مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز گفت: سازمان شهراری ها و دهیاری های کشور فرمت بودجه ای سال ۹۹ شهرداری ها را نسبت به سال جاری تغییر داده است.

به گزارش خبرنگار ما ،محمد علی مولاخواه از اعمال تغییر در فرمت بودجه نویسی سال ۹۹ شهرداری ها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد و گفت: متغیر بودجه نسبت به سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است.

او افزود: کارشناسان گروه برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز موارد تغییر یافته در فرمت بودجه نویسی سال ۹۹ را مورد بررسی قرار داده و موارد قابل اصلاح و بازبینی دوباره را به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال کرده ایم.