گزارش تصویری / کسب رتبه اول درچهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی توسط روابط عمومی مجتمع مس سونگون
گزارش تصویری / کسب رتبه اول درچهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی توسط روابط عمومی مجتمع مس سونگون
آرمان تبریز-گزارش تصویری از کسب رتبه اول درچهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی توسط روابط عمومی ونظارت برخدمات مجتمع مس سونگون

آرمان تبریز-گزارش تصویری از کسب رتبه اول درچهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی توسط روابط عمومی ونظارت برخدمات مجتمع مس سونگون