تجلیل شهردار محترم شهر آذرشهر ازخبرنگار فعال درحوزه شهر و شهرداری
تجلیل شهردار محترم شهر آذرشهر ازخبرنگار فعال درحوزه شهر و شهرداری
آرمان تبریز- مهدی دهقانی؛ شهردار آذرشهر در این دیدار طی سخنانی کوتاه گفت: خبرنگاران مصداق بارز امانت داری هستند و باید اخبار را بی طرفانه و به دور از هرگونه غرض به سمع و نظر مخاطب برسانند.

آرمان تبریز- مهدی دهقانی؛ شهردار آذرشهر در این دیدار طی سخنانی کوتاه گفت: خبرنگاران مصداق بارز امانت داری هستند و باید اخبار را بی طرفانه و به دور از هرگونه غرض به سمع و نظر مخاطب برسانند.
مهندس محمد رضا ایمانی خاطرنشان کرد: شفافیت و مطالبه گری و ارائه راهکار از مشخصه های خبرنگاران موفق است.


عکس از؛ حمید محمدی