ازچرایی نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تا چگونگی آن؟
ازچرایی نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تا چگونگی آن؟
آرمان تبریز-یکی از موضوعات مهم و مرتبط با نمایندگی مجلس شورای اسلامی نحوه ی نظارت بر نمایندگان مجلس است. در این خصوص باید گفت که تا سال ۱۳۹۱ و تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ساز و کار حقوقی دقیق و لازم و دارای ضمانت اجرایی برای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و جلوگیری از تخلفات آنها وجود نداشت.

پژمان غفوری

پژوهشگر حقوق عمومی و استاد دانشگاه

آرمان تبریز-یکی از موضوعات مهم و مرتبط با نمایندگی مجلس شورای اسلامی نحوه ی نظارت بر نمایندگان مجلس است. در این خصوص باید گفت که تا سال ۱۳۹۱ و تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ساز و کار حقوقی دقیق و لازم و دارای ضمانت اجرایی برای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و جلوگیری از تخلفات آنها وجود نداشت. تا این که پس از تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و توصیه ی ایشان به تدوین ایجاد ساز و کار حقوقی لازم جهت جلوگیری از تخلفات و سو استفاده نمایندگان طرح نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس بررسی و در سال ۹۱ پس از تائید شورای نگهبان لازم الاجرا گردید .

بر اساس این قانون هیاتی متشکل از افراد ذیل به عنوان اعضای هیات نظارت تعیین می شوند :

۱_ نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه برای هر سال

۲ _ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم به انتخاب مجلس

۳ . یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس

۴ . چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

هیات نظارت با توجه به تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال صورت گرفته به وسیله نماینده مجازات های را از قبیل :

الف _ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب _ تذکر کتبی با درج در پرونده

ج _ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

د _ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

و _ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفخص

ر _ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ها

ز _ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس

س _ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

از منظر نظرات شورای نگهبان می توان به این نتیجه رسید که پیگیری تخلفات نمایندگان در حیطه ی صلاحیت هیات نظارت مانع از رسیدگی های قانونی قوه قضایبه نخواهد بود .