گزارش تصویری از چهارمین جشنواره زغال اخته کلیبر
گزارش تصویری از چهارمین جشنواره زغال اخته کلیبر
آرمان تبریز-گزارش تصویری ازچهارمین جشنواره زغال اخته کلیبر  عکس از : وهاب امان الله زاده

آرمان تبریز-گزارش تصویری ازچهارمین جشنواره زغال اخته کلیبر
عکس از : وهاب امان الله زاده