هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی ؛ نهاد ذیل مجموعه رئیس مجلس
هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی ؛ نهاد ذیل مجموعه رئیس مجلس
آرمان تبریز-۱ . وفق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه ها و آئین نامه ها دولت و مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر برای نظارت از حیث انطباق با قوانین عادی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال می شود .

پژمان غفوری

پژوهشگر حقوق عمومی و استاد دانشگاه
آرمان تبریز-۱ . وفق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه ها و آئین نامه ها دولت و مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر برای نظارت از حیث انطباق با قوانین عادی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال می شود .

۲. بر اساس تبصره ی ۵ قانون الحاق پنج تبصره به قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسوولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی ؛ رئیس مجلس به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه های هیات وزیران و کمیسیون های مربوط می تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته های مختلف حقوقی ، مالی ، اداری و …( بدون ایجاد ردیف سازمانی ) به عنوان عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند .

بنابر این نظرات و آرا هیات مزبور ( تطبیق ) جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس مجلس است

۳ . بر طبق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نحوه ی شکل گیری و ساختار هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون را تعیین کرده است . بر این اساس هیات تطبیق دارای رئیس ، اعضا ، کارکنان به تعداد مورد نیاز خواهد بود و اعضا ثابت و متغیر هیات با حکم رئیس مجلس برای مدت ۴ سال انتخاب می گردند؛ جلسات هیات دو بار در هفته تشکیل می شود و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد .