گزارش تصویر از سد عجب شیر
گزارش تصویر از سد عجب شیر
آرمان تبریز- گزارش تصویر از سد عجب شیر/ عکس از وهاب امان الله زاده

آرمان تبریز- گزارش تصویر از سد عجب شیر/ عکس از وهاب امان الله زاده