گزارش تصویری از آیین گرامیداشت روز خبرنگار در تبریز
گزارش تصویری از آیین گرامیداشت روز خبرنگار در تبریز
آرمان تبریز-گزارش تصویری از آیین گرامیداشت روز خبرنگار در تبریز که به همت خانه مطبوعات استان برگزار شد.

آرمان تبریز-گزارش تصویری از آیین گرامیداشت روز خبرنگار در تبریز که به همت خانه مطبوعات استان برگزار شد.


تصویر؛ از وهاب امان زاده