ایمنی کودکان سایبری مسئولیت همگانی
ایمنی کودکان سایبری مسئولیت همگانی
آرمان تبریز: آسیب های فضای مجازی جبران ناپذیر است. با نظارت، همراهی و زمان بندی مراقب فرزندان خود در فضای مجازی باشید.