دکتر یوسف زندی در فهرست دانشمندان یک درصد برترجهان در سال ۲۰۲۳
دکتر یوسف زندی در فهرست دانشمندان یک درصد برترجهان در سال ۲۰۲۳
آرمان تبریز-دکتر یوسف زندی در فهرست دانشمندان یک درصد برترجهان در سال 2023 قرار گرفت.

آرمان تبریز-دکتر یوسف زندی در فهرست دانشمندان یک درصد برترجهان در سال ۲۰۲۳ قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مادر آذربایجان شرقی ، دکتر یوسف زندی رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی و دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز براساس آخرین ارزیابی مراجع علمی معتبر دنیا در فهرست دانشمندان یک درصد برترجهان در سال ۲۰۲۳ قرار گرفت.
با برگزاری مراسمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با اعطای لوح تقدیر از فعالیت های گسترده علمی، پژوهشی و اجرایی دکتر یوسف زندی رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی و قرارگیری در فهرست دانشمندان یک درصد برترجهان برای چندین سال متوالی قدردانی شد.