انتصابات جدید در شهرداری تبریز
انتصابات جدید در شهرداری تبریز
آرمان تبریز: طی حکم جداگانه ای از سوی شهردار تبریز مدیران شهرداری در شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان، سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز معرفی و از مدیران سابق قدردانی شد.

به گزارش آرمان تبریز،با صدور حکمی از سوی شهردار تبریز، آرمان امین بخش به سمت سرپرستی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان شهرداری تبریز، محبوب عبدالله پور به سمت سرپرستی سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل و علیرضا زبردست به سمت سرپرستی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز منصوب شدند.

 این مراسم با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌ انسانی برگزار شد.