گزارش تصویری از تصادف زنجیره ای در جاده آذرشهر – عجب شیر
گزارش تصویری از تصادف زنجیره ای در جاده آذرشهر – عجب شیر
آرمان تبریز-گزارش تصویری از تصادف زنجیره ای در جاده آذرشهر- عجب شیر

 

آرمان تبریز-گزارش تصویری از تصادف زنجیره ای در جاده آذرشهر- عجب شیر

گزارش از مهدی دهقانی