مشارکت ۵۰درصدی سازمان منطقه آزاد ارس در تقویت زیر ساخت های درمانی
مشارکت ۵۰درصدی سازمان منطقه آزاد ارس در تقویت زیر ساخت های درمانی
آرمان تبریز: کارگروه مشترک دانشگاه علوم پزشکی در خصوص تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان ارس با حضور معاونین بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا، معاونین و مدیران منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش آرمان تبریز، در این کارگروه ایجاد و تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان منطقه آزاد ارس از جمله احداث ساختمان جدید مرکز جامع سلامت، بهسازی ساختمان کنونی درمانگاه شبانه‌روزی و تجهیز مراکز درمانی و توسعه شبکه بهداشت شهرستان جلفا با اجرای نسخه صفر شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مشارکت ۵۰ درصدی سازمان منطقه آزاد ارس در احداث و مشارکت در تجهیز مرکز جامع سلامت جلفا و رفع نیازهای ضروری محل فعلی درمانگاه شبانه‌روزی منطقه آزاد ارس از تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه بود.