تلاش برای افزایش کیفیت زندگی و کسب رضایت خانواده بزرگ مس سونگون
تلاش برای افزایش کیفیت زندگی و کسب رضایت خانواده بزرگ مس سونگون
آرمان تبریز-مديريت روابط عمومي و نظارت بر خدمات همه ساله در راستاي پر نمودن و ارتقـاي بهـره وري اوقـات فراغـت اقـدام بـه برگزاري طرح تابستاني براي اعضاي محترم خانواده پرسنل مجتمع مس سونگون در فصل تابستان مي نمايد.

آرمان تبریز-مدیریت روابط عمومی و نظارت بر خدمات همه ساله در راستای پر نمودن و ارتقـای بهـره وری اوقـات فراغـت اقـدام بـه برگزاری طرح تابستانی برای اعضای محترم خانواده پرسنل مجتمع مس سونگون در فصل تابستان می نماید.
به گزارش خبرنگار ما ؛محمد حسین ایازی با اشاره به اینکه نیروی انسانی سرمایه مهـم صـنعت مـس اسـت گفـت: بایـد دقت داشته باشیم که مدیریت خدمات با رفاه و آسایش پرسنل و خانواده های آنها ارتباط مسـتقیم دارد و در مجتمـع مـس سـونگون تلاش می کنیم با استفاده از تمامی ظرفیت ها برای افزایش کیفیـت زنـدگی و کسـب رضـایت خـانواده بـزرگ صنعت مس گام برداریم.

مدیر روابط عمومی و نظارت بر خدمات مجتمع مس سونگون با بیان اینکه همواره مسئله رفاه کارکنان و خانواده محترمشان مورد توجه این امور قرار داشته افزود: با توجه به عظمت و بزرگی خانواده مجتمع مس سونگون، نگاه درون سازمانی ایجاب می کند با برگزاری برنامه های درون سازمانی بین خانواده ها ماننـد برگـزاری جشـن هـا ، مسابقات، طرح تابستانی و … در سطوح کیفی بالا و قابل قبول، بیشتر توجـه شـود تـا نشـاط و رضـایت منـدی کارکنان و خانواده هایشان را به همراه آورد.

وی با اشاره به نقش خدمات رفاهی کارکنان به عنوان فاکتوری مهم و استراتژیک در جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد در دنیای رقابت شرکت های امروزی ادامه داد: توسعه اقتصادی و ایجاد بازارهای رقابتی در صنایع مختلف، موجب شده تفاوت های هر چند اندک در کارآمدی سـازمان هـا و شـرکت هـا، تعیـین کننـده موفقیـت و سودآوری آن ها باشد. در شرایطی که کارآمدی، ضامن بقا و حفظ موجودیت کسب و کارهاست، توجه به خلاقیت و عملکرد بهینه کارکنان اهمیت زیادی خواهد داشت.

ایازی با اشاره به اینکه طرح تابستانی همه ساله مورد توجه و باروری آن مورد تأکید مدیران بوده و برای اعضـای خانواده پرسنل برگزار می گردد گفت: بر این باوریم خانواده هـای محتـرم پرسـنل سـرمایه هـای شـرکت مـس محسوب می شوند چرا که با برقراری آرامش و … در کانون خانواده شاهد افزایش بازدهی کاری کارکنان خواهیم بود با هدایت آنها و درست قرار دادن امکانـات مناسـب و بـه موقـع در اختیـار آنـان، امکـان حفـظ و شـکوفایی استعدادهای این سرمایه نیز فراهم می شود.

مدیر روابط عمومی و نظارت بر خدمات مجتمع مس سونگون با اشاره به اهمیت تطـابق نـوع فعالیـت در اوقـات فراغت با توانمندی های افراد اظهار داشت: در این راستا سعی کردیم با برگزاری طـرح تابسـتانی در حـوزه هـای مختلف اعم از حوزه علمی(آموزش کامپیوتر، زبان و …)، ورزشی(آموزش اسـکیت، فوتبـال و …) و… و اسـتفاده از آموزشگاه های مطرح و دارای امکانات خوب از قبیل تعداد و گستره جغرافیایی شعب و … در شهرهای تبریز، اهر و ورزقان تنوع لازم را ایجاد کنیم تا اعضای محترم خانواده کارکنان بتوانند نهایت استفاده از ایـن کـلاس هـا را داشته باشند.

وی با اشاره به عدم سکونت خانواده برخی از کارکنان در سه شهر یادشده افزود؛ البتـه تمهیـداتی بـرای ایـن عزیزان نیز در نظر گرفته شده که بتوانند از این امکانات بهره مند گردند.

ایازی در خاتمه سخنانشان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای ارزیابی نحوه ارایه خدمات و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها گفت: تلاش خواهیم نمود اولاً این کلاس ها را در سطح بالایی اجرا کنیم و در کنار آن با ارزیابی های لازم در جهت افزایش بهره وری در برنامه های آتی استفاده نماییم.