پروژه تامین برق مجتمع ۱۱۶ واحدی برج های پردیسان با ۱۹ میلیارد اعتبار
پروژه تامین برق مجتمع ۱۱۶ واحدی برج های پردیسان با ۱۹ میلیارد اعتبار
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: پروژه تامین برق مجتمع مسکونی برج های دوقلوی پردیسان تبریز با اعتبار بالغ بر 18 میلیارد ریال اجرا شد.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: پروژه تامین برق مجتمع مسکونی برج های دوقلوی پردیسان تبریز با اعتبار بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال اجرا شد.
به گزارش خبرنگار مااز تبریز، عباس حسامی اظهار کرد: در راستای تامین برق مجتمع مسکونی ۱۱۶ واحدی برج های دوقلوی پردیسان درحوزه امور برق قراملک، ۵۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت زمینی، ۴۵ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی و ۱۵۰ متر شبکه فشار ضعیف زمینی احداث شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریزادامه داد: همچنین یک دستگاه پست زمینی با ترانسفورماتور ۵۰۰ کیلو ولت آمپر و تجهیزات مربوطه نصب شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع، این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال در منطقه فیضیه غربی تبریز اجرا شده است.