گزارش تصویری از گرامیداشت چهاردمین سالرزو تاسیس موسسه نابینایان بصیر
گزارش تصویری از گرامیداشت چهاردمین سالرزو تاسیس موسسه نابینایان بصیر
آرمان تبریز/گزارش تصویری از گرامیداشت چهاردمین سالرزو تاسیس موسسه نابینایان بصیر

آرمان تبریز/گزارش تصویری از گرامیداشت چهاردمین سالرزو تاسیس موسسه نابینایان بصیر