مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز: برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز منتشر شد
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز: برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز منتشر شد
آرمان تبریز-مدیرکل برنامه‌وبودجه شهرداری تبریز از برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در قالب مقادیر تفکیکی منابع و مصارف مناطق دهگانه، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تبریز خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرکل برنامه‌وبودجه شهرداری تبریز از برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در قالب مقادیر تفکیکی منابع و مصارف مناطق دهگانه، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مهدی عبدالهی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، منابع درآمدی برنامه‌وبودجه شهرداری تبریز بدون ارقام تکراری رقم یک صد و هفتاد و شش هزار و ‌پانصد و چهل میلیارد ریال (۱۷۶.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) است که نسبت به برنامه ‌و بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، نود و دو درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: با احتساب ارقام تکراری این رقم دویست هزار میلیارد ریال (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) است که نسبت به برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۱، نود و شش درصد رشد داشته است.

برای اطلاع رسانی و شفافیت بیشتر اقدامات شهرداری در سال پیشرو، علاقمندان و شهروندان جهت مشاهده و دریافت کامل برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز، می توانند از طریق لینک (اینجا) دانلود کنند.