زمین لرزه شدیدی تبریز را لرزاند
زمین لرزه شدیدی تبریز را لرزاند

زلزله شدیدی تبریز را در ساعت ۶:۵۱ صبح لرزاند. اطلاعات متعاقبا اعلام خواهد شد.

زلزله شدیدی تبریز را در ساعت ۶:۵۱ صبح لرزاند.
اطلاعات متعاقبا اعلام خواهد شد.