تیم اقتصادی دولت برنامه برای برون رفت از شرایط فعلی ندارد
تیم اقتصادی دولت برنامه برای برون رفت از شرایط فعلی ندارد
آرمان تبریز-یادداشت/علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح نتایج جلسه امروز مجلس با تیم اقتصادی دولت هشدار داد ‌که دولت برنامه برای برون رفت از شرایط فعلی ندارد.

آرمان تبریز-یادداشت/علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح نتایج جلسه امروز مجلس با تیم اقتصادی دولت هشدار داد ‌که دولت برنامه برای برون رفت از شرایط فعلی ندارد.

وی در این رابطه عنوان کرد: غیرمسئولانه ترین پاسخی که می توان از یک مسئول شنید را ما امروز از رئیس تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس جمهور شنیدیم. ایشان به وضوح و بدون هیچ لفافه ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی کنید و ما هم بهتر از شما پیدا نمی کنیم و «همینی که هست.»

استنباط ما از جلسه با آقای مخبر و تیم اقتصادی دولت این است که برنامه ای برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد.

❌قابل توجه
احزاب و گروههای سیاسی
و مراجع و رهبران مذاهب و ادیان رسمی کشور

به استناد گزارش مستقیم نماینده تبریز دولت هیچ بر نامه ای برای مهار بحران ارزی جاری ندارد.

این واقعیت تلخ جاری در کشور است کهدولت به صراحت ناتوانی خودرا در مهار نرخ ارز اعلام نموده است

گرانی روزانه ارز زندگی و روان مردم را مختل کرده است
خیز افسار گسیخته ارز تولید و تجارت و همه ارکان اجتماعی کشور را آشفته است

اخطار غیر جناحی :

قبل از اینکه سیستم آماری اجتماعی واکنش بی نظمی از خود نشان دهد.
عملا اقدامی موثر انجام دهید
عملیات گفتمانی ،دستوری
و فرافکنی ،شاخص اقتصادی نیستند
و فقط زمان را از کف جامعه می گیرید

تبریز/ ۶ اسفند ۱۴۰۱
جلیل شمس