بررسی پرونده‌های مربوط به شهرسازی توسط شهردارمنطقه ۲
بررسی پرونده‌های مربوط به شهرسازی توسط شهردارمنطقه ۲
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۲ تبریز ضمن بازدید از چند ملک واقع در حوزه این منطقه، شخصاً به پرونده های مربوط به شهروندان رسیدگی کرد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۲ تبریز ضمن بازدید از چند ملک واقع در حوزه این منطقه، شخصاً به پرونده های مربوط به شهروندان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، موسی علی پور به همراه معاونان و مدیران منطقه ۲ ضمن بازدید از چند ملک واقع در سطح حوزه، به پرونده های مرتبط با شهرسازی این منطقه هم رسیدگی کرد.
شهردار منطقه ۲ برای بررسی چند پرونده مربوط به شهرسازی، شخصا از محل املاک شهروندان از نزدیک بازدید کرده و پس از راهنمائی های لازم به صاحبان املاک، برای رفع سریع مشکلات پرونده ها به مدیران همراه خود دستورات لازم را صادر کرد.