رویداد استارتاپ ویکند دانشجویی در ۹ محور، ویژه سلامت
رویداد استارتاپ ویکند دانشجویی در ۹ محور، ویژه سلامت
آرمان تبریز-کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه شمال‌غرب و حمایت ویژه مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی ریاست جمهوری،رویداد استارتاپ ویکند دانشجویی در ۹ محور، ویژه سلامت را برگزار میکند:

آرمان تبریز-کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه شمال‌غرب و حمایت ویژه مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی ریاست جمهوری،رویداد استارتاپ ویکند دانشجویی در ۹ محور، ویژه سلامت را برگزار میکند:

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این کمیته با همکاری کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه شمال غرب و حمایت ویژه مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی ریاست جمهوری، رویداد استارتاپ ویکند دانشجویی در ۹ محور، ویژه سلامت را همراه با کارگاه های توانمند سازی برای تیم های راه یافته به مرحله نهایی و یک گرنت ۲۰ و دو گرنت ۱۵ میلیون تومانی برای سه تیم برگزیده برگزار می کند.

مهلت ارسال ایده ها: ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری: ۱۸ تا ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱

برای ثبت نام، ارسال ایده و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی به نشانی src.tbzmed.ac.ir مراجعه نمایید.