مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری؛ عملکرد سازمان های شهرداری تبریز ارزیابی می شود
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری؛ عملکرد سازمان های شهرداری تبریز ارزیابی می شود
آرمان تبریز-مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری از آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تبریز خبر داد.

آرمان تبریز-مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری از آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تبریز خبر داد.

سید محمد ثابتی گفت: پس از اجرای ارزیابی عملکرد مناطق دهگانه شهرداری تبریز و تهیه کارنامه برای تعیین راهبردهای جدید با هدف ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان، ارزیابی عملکرد سازمان های شهرداری تبریز نیز آغاز شد.

وی با اشاره به تاکید شهردار تبریز مبنی بر سطح بندی میزان عملکرد مجموعه شهرداری تبریز، افزود: مطابق اهداف و چشم اندازها و برنامه های سازمان ها؛ اداره کل نوسازی و تحول اداری اقدام به تشکیل تیم های ارزیابی عملکرد سازمانی کرده است.

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری با اشاره به آغاز فرآیند ارزیابی سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری اظهار داشت: این دفتر در راستای منویات شهردار و با توجه به تکلیف شورای اسلامی شهر تبریز روند ارزیابی ر به طور گسترده در بخش ها و آیتم های مختلف انجام می دهد.

ثابتی متذکر شد: جهت ارزیابی هر سازمان سه تیم برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مالی و اقتصادی و تیم تخصصی تشکیل و با تدوین شاخص های ارزیابی، تیم های ارزیابی جهت انجام ارزیابی به حوزه های مربوطه مراجعه و عملکرد آنها را ارزیابی می کنند.

گفتنی است: هدف نهایی از این پروژه ارتقاء عملکرد سازمانی، افزایش بهره وری، هم افزایی و بهبود مستمر فرآیندها است.