ساماندهی حمل مصالح ساختمانی ومحمولات معدنی در آذربایجان شرقی
ساماندهی حمل مصالح ساختمانی ومحمولات معدنی در آذربایجان شرقی
آرمان تبریز- معاون حمل ونقل آذربایجان شرقی معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت:کارگروه ویژه ، اقدامات لازم برای کنترل ناوگان درراستای ساماندهی حمل محمولات معدنی با اخذبارنامه درسطح جاده های استان انجام خواهدشد.

آرمان تبریز- معاون حمل ونقل آذربایجان شرقی معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت:کارگروه ویژه ، اقدامات لازم برای کنترل ناوگان درراستای ساماندهی حمل محمولات معدنی با اخذبارنامه درسطح جاده های استان انجام خواهدشد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ کاظم تیمورزاده؛ معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت :ازمهمترین اقدامات درمورد ساماندهی حمل مصالح ساختمانی می توان به هماهنگی های لازم بادستگاهها وشوراهای ذیربط، برگزاری جلسات مستمر به منظورالزام معادن به نصب باسکول استاندارد وحمل بار تحت صحابت بارنامه وباتناژ استاندارد، هماهنگی باپلیس راه استان برای کنترل ناوگان حمل مصالح ساختمانی ومحمولات معدنی وبرخوردهای قانونی لازم اشاره کرد

تیمورزاده همچنین ازراه اندازی گشتهای منظم کنترل میدانی درمسیرها وکریدورهای ترددناوگان مربوطه واعمال برخوردهای قانونی بامتخلفین، هماهنگی با اصناف وشرکتهای مرتبط باحوزه حمل ونقل کالا واصناف مرتبط بامعاون ومصالح واستقرار شرکتهای حمل ونقل درمحل ومسیرهای رفت وآمد ناوگان به جهت صدوربارنامه برای ناوگان عبوری فاقد اسنادحمل معتبرخبرداد.

معاون حمل ونقل اداره کل هماهنگی با شهرداری ها وشوراهای شهر درمورد ساماندهی واخذبارنامه ناوگان حمل نخاله های ساختمانی به خارج شهرهاوعملیاتی نمودن کلیه اقدامات لازم برای ساماندهی حمل مصالح ساختمانی وموادمعدنی تحت صحابت بارنامه برشمرد.