نماینده شورای اسلامی شهر تبریز در کمیته استانی راهبری طرح حفاظت و احیای بافت تاریخی و فرهنگی انتخاب شد
نماینده شورای اسلامی شهر تبریز در کمیته استانی راهبری طرح حفاظت و احیای بافت تاریخی و فرهنگی انتخاب شد
آرمان تبریز-نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان نماینده ثابت و متخصص شورا جهت شرکت در جلسات کمیته استانی راهبری طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی و فرهنگی تبریز انتخاب شد.

آرمان تبریز-نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان نماینده ثابت و متخصص شورا جهت شرکت در جلسات کمیته استانی راهبری طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی و فرهنگی تبریز انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بررسی نامه مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص نماینده ثابت و متخصص شورا جهت شرکت در جلسات کمیته استانی راهبری طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی و فرهنگی تبریز، دومین دستورجلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز بود.

بر این اساس و با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، علی نوای به عنوان نماینده ثابت و متخصص شورا جهت شرکت در جلسات کمیته استانی راهبری طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی و فرهنگی تبریز انتخاب شد