گزارش تصویری ازحضور استاندار ،قائم مقام وزیر علوم ومدیر مجتمع مس آذربایجان از شرکتهای دانش بنیان مستقر درپارک علم وفناوری تبریز
گزارش تصویری ازحضور استاندار ،قائم مقام وزیر علوم ومدیر مجتمع مس آذربایجان از شرکتهای دانش بنیان مستقر درپارک علم وفناوری تبریز
آرمان تبریز-گزارش تصویری ازحضور استاندارآذربایجانشرقی،دکتر کشمیری قائم مقام وزیر علوم ؛دکتر واعظی ریس پارک علم وفناوری استان ومهندس رضاشریفی مدیر مجتمع مس آذربایجان

آرمان تبریز-گزارش تصویری ازحضور استاندارآذربایجانشرقی،دکتر کشمیری قائم مقام وزیر علوم ؛دکتر واعظی ریس پارک علم وفناوری استان ومهندس رضاشریفی مدیر مجتمع مس آذربایجان از شرکتهای دانش بنیان مستقر درپارک علم وفناوری تبریز