برگزاری همایش مبارزه با مواد مخدر در مجتمع مس سونگون
برگزاری همایش مبارزه با مواد مخدر در مجتمع مس سونگون
آرمان تبریز-همایش مبارزه با مواد مخدر با سخنرانی دکتر استاد رحیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر استان در مجتمع مس سونگون واقع درشهرستان ورزقان برگزار گردید.

آرمان تبریز-همایش مبارزه با مواد مخدر با سخنرانی دکتر استاد رحیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر استان در مجتمع مس سونگون واقع درشهرستان ورزقان برگزار گردید.