کسب رتبه اول اداره کل دامپزشکی استان دربیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان آذربایجان شرقی
کسب رتبه اول اداره کل دامپزشکی استان دربیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-رتبه اول بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان آذربایجان شرقی در مجموع شاخص های اختصاصی و عمومی به اداره کل دامپزشکی استان اختصاص یافت.

آرمان تبریز-رتبه اول بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان آذربایجان شرقی در مجموع شاخص های اختصاصی و عمومی به اداره کل دامپزشکی استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی پیش از ظهر روز سه شنبه مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد و برترین دستگاه های اجرایی استان در سال ۱۴۰۰ که در پنج محور مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، معرفی شدند.

 براین اساس در مجموع نتایج ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در محور شاخص های عمومی و اختصاصی، اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با کسب بالاترین امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی حائز کسب رتبه برتر استان گردید و توسط عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت.

لازم به توضیح است که اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی برای بار ششم طی چند سال اخیر موفق به کسب عنوان برتری در جشنواره شهید رجایی استان می‌گردد.