یک بام و دو هوای غربی‌ها/ در مذاکرات هسته ای دقیقا چه می گذرد؟
یک بام و دو هوای غربی‌ها/ در مذاکرات هسته ای دقیقا چه می گذرد؟
آرمان تبریز-تنش‌ها میان ایران و آمریکا ادامه دارد و آمریکا مدعی آن شده که بیشتر تحریم‌های موثر اقتصادی برداشته نخواهد شد. با طرح این ادعا ایران هم می گوید تحریم را برندارید، توافق می‌خواهیم چه کار؟

آرمان تبریز-تنش‌ها میان ایران و آمریکا ادامه دارد و آمریکا مدعی آن شده که بیشتر تحریم‌های موثر اقتصادی برداشته نخواهد شد. با طرح این ادعا ایران هم می گوید تحریم را برندارید، توافق می‌خواهیم چه کار؟
به گزارش خبرفوری، شواهد نشان می‌دهد توافق هسته‌ای از میز مذاکره خارج شده و طرف غربی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با متهم‌سازی ایران، راه را برای کوتاه آمدن ایران باز کند.