تخریب احداث غیرمجاز واحد مسکونی با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰
تخریب احداث غیرمجاز واحد مسکونی با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰
آرمان تبریز: شهرداری منطقه ۲ تبریز اقدام به تخریب احداث غیرمجاز یک واحد متخلف، در کوی شمس آباد کرد.
به گزارش آرمان تبریز، با حضور موسی علی‌پور شهردار منطقه ۲ و مدیران این منطقه، واحد اجرای احکام به منظور اجرای مفاد رای قطعی صادره کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، علاوه بر صدور اخطار برای احداث غیرمجاز یک ملک واقع در ابتدای کوی شمس آباد، به علت عدم تمکین مالک، اقدام به تخریب ملک مذکور کرد.
با کسب مجوز مقام قضایی و مطابق آرا و احکام صادره ماده ۱۰۰ و با حضور ضابطان قضایی، به علت عدم توجه مالک به اخطار داده شده، واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ۲ تبریز اقدام به اجرای رای و تخریب ملک مذکور کرد.