قانون استقلال مالی شهرداری ها و اداره شهرهاباید در محتوای آن بازنگری شود
قانون استقلال مالی شهرداری ها و اداره شهرهاباید در محتوای آن بازنگری شود
آرمان تبریز-قانون استقلال مالی شهرداری ها و اداره شهرها زیرنظر شوراهای شهر موجب شکاف عمرانی گسترده بین کلانشهر ها و شهرهای دیگر کشور شده که باید در محتوای آن بازنگری شود.

آرمان تبریز-قانون استقلال مالی شهرداری ها و اداره شهرها زیرنظر شوراهای شهر موجب شکاف عمرانی گسترده بین کلانشهر ها و شهرهای دیگر کشور شده که باید در محتوای آن بازنگری شود.

طی دو سال گذشته چند گزارش از قانون استقلال شهرداری ها داشتم که به نظر می رسد قانون استقلال شهرداری ها باعث افزایش شکاف عمرانی بین شهرهای کوچک و کلانشهر ها شده و باید در آن بازنگری شودو باید در مفاد آن بازنگری و امکان حمایت عملی و مستمر دولت از شهرداری های غیر از کلانشهر ها فراهم شود.

در صورتیکه عملا بر عکس موضوع صادق است

در جریان سفر رئیس جمهور رئیسی به آذربایجان شرقی، ۷۰درصد بودجه مصوب شورای برنامه ریزی استان با حضور رئیس جمهور جذب شهر تبریز شد.

این در حالی است که شهرهای کوچک غرق در فقر خدمات شهری سالها ست در جا می زنند و باید مردم شهرها مطالبه گری کنند .تا نمایندگان مجبور به تغییر در این قانون تبعیض گرا شوندشهرهای کوچک حتی توانایی تامین حقوق پرسنل خودرا نیز ندارند.

این قانون با شرایط،و پراکندگی اقتصادی کشور سازگار نبوده و به ضرر شهرهای کوچک است.

اهر /۲۹ خرداد ۱۴۰۱
جلیل شمس