دانش محوری در تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است
دانش محوری در تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: دانش محوری در تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: دانش محوری در تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس اکبر فتحی در جلسه کارگروه تولیدات گیاهی که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: باید با دانش روز و تکنولوژی نوین به افزایش تولید در واحد سطح دست یابیم.

وی با تاکید بر این نکته که تشکیل کمیته ها جهت هماهنگی بین واحدها ضروری می باشدگفت: معاونت ها باید صفر تا صد امورات محوله خود را پیگیری و اجرا نمایند. در برنامه ریزی ها باید آِینده را پیش بینی کنیم و جزیره ای عمل نکنیم ؛ در شرایط فعلی که دچار تحریم هستیم باید کلیه جوانب را تحلیل نموده و برای آینده برنامه ریزی اصولی داشته باشیم.

مهندس فتحی ادامه داد: طرح اجرایی ایکاردا یک طرح تحقیقی نیست بلکه یک طرح ترویجی است بایستی آن را در قالب پهنه بندی در مزارع توسعه دهیم تا به افزایش تولید در سطح وتوسعه پایدار دست یابیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: مدیران حفظ نباتات و باغبانی باید در امر مبارزه با کرم خراط با هم هماهنگ باشند.

وی اظهار کرد: دانش در افزایش راندمان تولیدات کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد ، با توجه به افزایش جمعیت انسانی و محدودیت در منابع آبی و خاک ، باید دانش روز و تکنولوژی به مزارع انتقال یابد.

مهندس فتحی گفت: ما مسئول تامین امنیت غذائی هستیم ، افزایش تولید با افزایش سطح زیرکشت اتفاق نمی افتد و باید با توسعه کشت عمومی تحقق یابد و این بدون ورود دانش به مزرعه میسر نمی گردد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه کشاورزان با وجود تلاشی که انجام می دهند، نمی توانند بدون دانش روز به افزایش تولید دست یابند، گفت: کشاورزی ما بایستی بر پایه دانش محور استوار باشد و کارشناسان سازمان نظام مهندسی دارای ظرفیت و پتانسیل های لازم برای تحقق این امر مهم هستند.