ارتباط مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در بین کارمندان زن و مرد ادارات ورزش و جوانان استان های منتخب شمال غرب کشور
ارتباط مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در بین کارمندان زن و مرد ادارات ورزش و جوانان استان های منتخب شمال غرب کشور

چکیده-هدف پژوهش بررسی ارتباط مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در بین کارمندان زن و مرد ادارات ورزش و جوانان استان های منتخب شمال غرب کشور بود. این پژوهش از نوع کاربردی بود. جامعه مورد نظر پژوهش حاضر، تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب شمال غرب کشور تعداد به تعداد ۵۸۷ […]

چکیده-هدف پژوهش بررسی ارتباط مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در بین کارمندان زن و مرد ادارات ورزش و جوانان استان های منتخب شمال غرب کشور بود. این پژوهش از نوع کاربردی بود. جامعه مورد نظر پژوهش حاضر، تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب شمال غرب کشور تعداد به تعداد ۵۸۷ نفر بود که از این تعداد ۲۷۷ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیراسپینوال (۱۹۹۴) و پرسشنامه استاندارد بهره ­وری توسط اولسانیا و همکاران (۲۰۱۲) بود. نتایج نشان داد که کار تیمی بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۵۴۲/۰)، گروه های کیفیت بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۷۴۳/۰)، آموزش بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۵۲۰/۰)، ارزشیابی و بازخورد بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۷۳۶/۰)، استفاده از اطلاعات بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۶۰۴/۰)، اهداف کیفی بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۷۱۲/۰)، مشتری مداری بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۵۹۸/۰)، نظام پیشنهادات بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۵۹۸/۰)، بهبود مستمر بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۳۲۹/۰)، تعهد رهبری بر بهره وری تأثیر دارد (بار عاملی: ۱۰۳/۰).

واژه­های کلیدی

مشارکت والدین، کیفیت دوست ورزشی، لذت ورزشی، تعهد ورزشی

 Abstract  

The purpose of this study was to investigate the relationship between total quality management and productivity among male and female employees of sport and youth departments of selected provinces in the northwest of the country. This is an applied and descriptive study and its design is correlational. The target population of this study was all employees of sport and youth departments of selected provinces in the northwest of the country (East Azarbaijan, Hamedan and Ardebil) who worked in these organizations in 1398-1393 (587 people). Of these, 277 were selected as research samples. The data gathering tool for this study was the Espinval Quality Management Questionnaire (1994), and the standard questionnaire for utilization by Olsanya et al. (2012). The Cronbach’s alpha coefficient for research variables is more than 0.70. The results of data analysis showed that teamwork has an effect on productivity (factor load factor: 0.542), quality groups affect productivity (factor load factor: 0.743), training has an effect on productivity (coefficient Factor load: 0.520), evaluation and feedback affect productivity (Factor load factor: 0.736), use of information has an impact on productivity (Factor factor: 0.604), qualitative goals on Effectiveness (Factor load factor: 0.712), customer orientation affects productivity (Factor load factor: 0.598), the system suggests productivity (Factor load factor: 0.598), continuous improvement on productivity Effect (Factor Load Coefficient: 0.329), Leader’s Commitment The impact on productivity (factor loadings: 103/0).

Keywords

parental involvement, quality of sports friend, sports pleasure, sports commitment

مقدمه

مدیریت کیفیت جامع شامل چندین ابزار فنی و کیفیت است و علاوه بر ارزش ها و باورهای مختلفی است که همه کارکنان در یک سازمان اشتراک دارند (قرهخانی و همکاران، ۲۰۱۳). این مفهوم را می توان به عنوان یک استراتژی برای تولید و ارائه خدمات کارآمد و خدمات برتر از طریق همکاری میان اعضای سازمان تعریف کرد (لخال و همکاران، ۲۰۰۶)

آزمونهای آماری در این پژوهش، برای تحلیل فرضیات با استفاده از ضریب رگرسیون تک متغیره می باشد. با توجه به اینکه در هر یک از فرضیات تاثیریک متغیر کمی (متغیر مستقل) بر یک متغیر کمی (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بهترین آزمون آماری برای تعیین تاثیر متغیر کمی بر متغیر کمی دیگر ضریب رگرسیون تک متغیره می باشد. و برای مقایسه متغیرها در گروه های پژوهشی از آزمون t مستقل استفاده گردید.

یافته­های تحقیق

در این قسمت، ابتدا جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و سپس به تحلیل و توضیح هر یک از فرضیات پژوهش پرداخته شده و در انتها یافته‏های مربوط به فرضیه‏ها، به صورت کلی در یک جدول آورده شده است.

جدول ۱ آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

متغیر میانگین انحراف معیار
کار تیمی ۵۰/۲ ۸۴۸/۰
گروههای کیفیت ۶۱/۲ ۸۱۲/۰
آموزش ۵۲/۲ ۹۰۲/۰
ارزشیابی و بازخورد ۴۵/۲ ۰۲۴/۱
استفاده از اطلاعات ۲۱/۲ ۸۴۶/۰
اهداف کیفی ۴۴/۲ ۸۵۹/۰
مشتری مداری ۹۴/۱ ۹۷۳/۰
نظام پیشنهادات ۵۸/۲ ۸۸۵/۰
بهبود مستمر ۱۹/۲ ۹۲۹/۰
تعهد رهبری ۵۳/۲ ۰۲۳/۱
بهره وری ۱۷/۲ ۸۲۰/۰

سوال اصلی تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری در بین کارمندان زن و مرد ادارات ورزش و جوانان استان های منتخب شمال کشور می باشد. به منظور بررسی این فرضیه، فرضیه های زیر مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه نتایج آن آورده شده است.

سطح ۹۹% معنادار است.

بحث و نتیجه گیری   سوال اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در بین کارمندان زن و مرد ادارات ورزش و جوانان استان های منتخب شمال غرب کشور بود.

منابع

  1. Azevedo, S.G. Carvalho, H. Machado, V.C. The Influence of Green Practices on Supply Chain Performance: A Case Study Approach. Transportation Research Part E.2011. 47. Pp: 850-871.
  2. Bailey, D. & Bennett, J. (1996). “The realistic model of higher education”. Quality Progress, November, pp: 77-79.
  3. Besterfield, D.H. ,1995, Total Quality Management. New Jersey: Prentice Hall Incorporation.
  4. Blanchard, k. nercy, J. Empowerment takes more than a minute. San fran cisco (1996).
  5. Ciampa,d ,1992,Total quality : a user guide for implementation, Addison wesly publishing company , USA.
  6. Dean, J.W. , & Bowen, D.E.(1994). Management theory and total quality: Improving research and practice through theory development, Academy of Management Review 19 (3) 392-
    رویا ظفری               رافت حبیبی