صدا و سیما روابط عمومی کلیت  نظام است
صدا و سیما روابط عمومی کلیت  نظام است
آرمان تبریز-صدا و سیما روابط عمومی کلیت  نظام است. 

آرمان تبریز-صدا و سیما روابط عمومی کلیت  نظام است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،روابط عمومی ها به مدیریت افکار عمومی درحیطه کاری خودشان ، در حوزه های درون سازمانی و برون سازمانی توجه ویژه ای داشته باشند.
بعضی از مدیران در کارها به آینده نگری توجه کافی ندارند.
یکی از وظایف عمده روابط عمومی ها برجسته سازی مناسب اقدامات دستگاه های اجرایی است که در یک پازل کلی این موضوع می تواند امید را در جامعه گسترش دهد.
درک قوی و دقیق از فضای رسانه ای امروز از ضروریات هر روابط عمومی موفق است.
مدیران ارشد باید در کنار خود مشاوران خبره رسانه ای داشته باشند.
نباید بین  رسانه های درون نظام مسابقه نقادی ، بدون توجه به توفیقات سازمانها و دستگاه های اجرایی و مدیریتی کشور راه بیفتد .
باید نگاه علمی به مهندسی پیام در روابط عمومی ها جاری و ساری باشد.