مادر هویتی بدیهی و غیر قابل تعریف است
مادر هویتی بدیهی و غیر قابل تعریف است

مادر هویتی بدیهی و غیر قابل تعریف است و زن نیمه جهان است هرآنچه در عالم زنده و غیر زنده موجودیت دارد حاصل زوجیت است هیچ چیزی نیست که از یک هویت حاصل شود تمامی جوامع آماری میکرو و ماکرو از زوجیت شکل گرفته اند جامعه زیستی اولیه از زوجیت توسعه نیافته پنهان نزدیک به […]

مادر هویتی بدیهی و غیر قابل تعریف است
و زن نیمه جهان است

هرآنچه در عالم زنده و غیر زنده موجودیت دارد
حاصل زوجیت است

هیچ چیزی نیست که از یک هویت حاصل شود
تمامی جوامع آماری میکرو و ماکرو از زوجیت شکل گرفته اند

جامعه زیستی اولیه از زوجیت توسعه نیافته پنهان نزدیک به غیر زنده ،ولی در سیستم های زنده متعالی ،زوجیت مصدر و مبنا ی موجودیت هر واحد است

این مقال
برای آن آوردم که ، زن و مرد هردو در ماهیت زوجیت هم سطح و هم عرض بوده و هیجکدام‌بر دیگری ،برتر و تقدم و تاخر ندارد

فقط زاویه و جایگاه نگرش افراد به منشا زوجیت جهان است ،که تقدم و تاخر و یا بها و اعتبار را متجلی می نماید

از این تلخیص همین بس که
هیچکدام از دو عضو زوجیت بر دیگری تقدم و تاخر ندارد

فقط نقش و عملکرد زوجیت در زمان و مکان فرق می کند

هر چه باشند.
کمال با حضور هم سطح اعضای زوجیت ممکن و پایدار است

و هیچکدام از دو عضو زوجیت
به تنهایی پایداری و کمال ممکن ندارد

زن و مرد هردو انسان و در زوجیت منشا کمال هم سطح و هم اعتبار بوده و برای پایداری زوجیت لازم و ملزوم همدیگر هستند
فضای جغرافیایی و فرهنگ و تکنولوژی و …است که ،به صورت مقطعی یکی را بر دیگری مقدم می نماید

هرچند مقام زن نیمه جهان، هر چه اندیشه شود جادارد
و هر چه نوشته شود پایانی نیست

و مادر واقعیتی بدیهی بوده و قابل تعریف نیست
چون همه با این حقیقت آشنا هستند

روز زن و مادر بهانه ای بود تا به نیمه پیکر کائنات توجه شده و به جان هویت مادر رجوع کنیم

روز مادر وزن را به همه مادران سرزمین من تبریک گفته

آرزو دارم
هر گونه تبعیض بین این دو انسان برای همیشه از بین رفته ،مانند آنچه در ماهیت وجودی هم عرض هستند در فرهنگ و میراث و سرمایه اجتماعی نیز هردو فقط انسان باشند

و هرنوع تبعیض باید پایان باید

تبریز/۲بهمن ۱۴۰۰ روز مادر و زن

جلیل شمس
🍃🍂🍃🍂