زینب محمد زاده ؛  شعریمه الهام وئرن، نازلی نیگاری سئومیشم
زینب محمد زاده ؛  شعریمه الهام وئرن، نازلی نیگاری سئومیشم
آرمان تبریز -شعریمه الهام وئرن، نازلی نیگاری سئومیشمکؤنلومه آرام اؤلان، اول گل عذاری سئومیشمقدّی چون سرو سهی، مین جان قراردان آپارانقامتی همچون قیامت، بیر چناری سئومیشم

آرمان تبریز- شعریمه الهام وئرن، نازلی نیگاری سئومیشم

کؤنلومه آرام اؤلان، اول گل عذاری سئومیشم

قدّی چون سرو سهی، مین جان قراردان آپاران

قامتی همچون قیامت، بیر چناری سئومیشم

لعل دیر، یاقوت دیر، گؤل تک دوداقی ارغوان

روحیما اطعام اؤلان، باغدا اناری سئومیشم

عشقیدن بؤلبول حزین بیر سس وئرنده گلزارا

شعرینن پیغام قؤشان کؤلدا هزاری سئومیشم

گؤزلری غارت ائدیر، بیر تک باخیشلا صبریمی

صبریمه فرجام وئرن، بیر انتظاری سئومیشم

اللشیر جاننان کئچه بیر گون حیاتدا صیّادا

صیدینه اعزام اؤلان، من بیر شکاری سئومیشم

ساغر و صهبا نه دیر؟ سنسن صنمین نشئه سی

جانیما ادغام اؤلان بیر خؤش گواری سئومیشم

از اشعار ؛ دکتر زینب محمد زاده  متخلص به : صنم