بازدید مستمر روشنایی معابر توسط برق تبریز
بازدید مستمر روشنایی معابر توسط برق تبریز
خبرگزاری آریا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: تمامی خاموشی های روشنایی معابر که در حوزه استحفاظی برق تبریز هستند، توسط متولی روشنایی معابر در هر امور و روسای ادارات بهره‌برداری به صورت شبانه بازدید می شوند.

خبرگزاری آریا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: تمامی خاموشی های روشنایی معابر که در حوزه استحفاظی برق تبریز هستند، توسط متولی روشنایی معابر در هر امور و روسای ادارات بهره‌برداری به صورت شبانه بازدید می شوند.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز،  عادل کاظمی، با اشاره به ثبت خاموشی های روشنایی معابر در سامانه ۱۲۱ بیان کرد: مقرر گردیده متولی روشنایی معابر در هر امور ماهیانه هشت بار و روسای ادارات بهره برداری حداقل چهاربار به صورت منظم و مستمر از شبکه روشنایی معابر محدوده امور برق ذی‌ربط بازدید نموده و خاموشی های مشاهده شده را فردای همان روز به نام متولی روشنایی معابر و رییس اداره بهره برداری در سامانه ۱۲۱ ثبت نمایند.

همچنین وی افزود: نحوه پایش عملکرد روسای بهره برداری امورهای برق تابعه شرکت در حوزه روشنایی معابر بر اساس میزان خاموش‌های ثبت شده، همچنین رفع عیب ثبت شده در سامانه ۱۲۱ صورت خواهد گرفت.

کاظمی در خصوص ثبت تماس شهروندان با سامانه ۱۲۱ تصریح کرد: همواره سامانه ۱۲۱ پاسخگوی تماس های مردمی است که پس از تماس و ثبت در خواست های شهروندان عزیز، موضوع جهت رفع عیب به امورهای برق مربوطه ارجاع می گردد.

وی خاطر نشان شد مدیران محترم امورهای برق تابعه شرکت، ماهانه از شبکه روشنایی معابر امور تحت سرپرستی خود بازدید به عمل آورده و همچنین بر بازدید پرسنل تحت سرپرستی شبکه روشنایی معابر، نظارت می نمایند.

لازم به ذکر است تمامی خاموشی های شبکه روشنایی معابر در سامانه ۱۲۱ توسط همکاران برق تبریز ثبت شده و بر حسب مورد، توسط پیمانکاران روشنایی معابر یا همکاران امورهای برق تابعه، رفع می شوند.