آقای شهردار،مجوز تبدیل وضعیت کارکنان چه شد/ امتیاز دادن به این و آن دیگر بس است
آقای شهردار،مجوز تبدیل وضعیت کارکنان چه شد/ امتیاز دادن به این و آن دیگر بس است
آرمان تبریز-آقای شهردار پدیده جدیدی به نام شرکت پاک شهر ظاهر شده که از شرکت‌های اقماری همشهری است. مدیران شما از طریق این شرکت نیرو وارد بدنه شهرداری می‌کنند ، باز هم "اقوام " در اولویت اول هستند.

آرمان تبریز-آقای شهردار پدیده جدیدی به نام شرکت پاک شهر ظاهر شده که از شرکت‌های اقماری همشهری است. مدیران شما از طریق این شرکت نیرو وارد بدنه شهرداری می‌کنند ، باز هم “اقوام ” در اولویت اول هستند.

به گزارش خبرنگار ما،شهرداران قبلی برای نیروهای امنیتی و سیاسی خدمات می دادند ولی ندیده بودیم به وزارت امور خارجه خدمات بدهند،این پدیده در دوران شما انجام می‌شود !!!واقعا چه بده بستانی وجود دارد؟

به مدیران خود دستور بدهید فقط از اقوامی که ساکن تبریز هستند،استخدام کنند چون وقتی از شهرستان نیرو می آورند ،مجبور می‌شوند از املاک شهرداری در اختیار آنان قرار دهند و با هزینه شهرداری تجهیز کنند!!!
نهاد های ناظر یا لوچ یا به طور کلی کور شده اند که این تخلفات را نمی بینند.

آقای شهردار،مجوز تبدیل وضعیت کارکنان چه شد؟ نور چشمی‌ها، دور از چشم همگان به صورت ناعادلانه تبدیل وضعیت می شوند.
چنانکه اخیراً دو نفر از نور چشمی ها تبدیل وضعیت شده‌اند.در حالی که افرادی هستند ۱۵ سال است کار می کنند ولی تبدیل وضعیت نشده‌اند.
آقای شهردار امتیاز دادن به این و آن دیگر بس است.