توسط شهرداری منطقه ۳ تبریزپارک شهید تجلائی در خیابان مارالان احداث می شود
توسط شهرداری منطقه ۳ تبریزپارک شهید تجلائی در خیابان مارالان احداث می شود
آرمان تبریز-پارک شهید تجلائی در خیابان مارالان توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز احداث می شود.

آرمان تبریز-پارک شهید تجلائی در خیابان مارالان توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز احداث می شود.

به گزارش خبرنگار ما؛ عملیات احداث پارک شهید تجلائی در خیابان مارالان با تخریب جدول های قدیمی مقابل محوطه اختصاص یافته به این پارک، توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز شروع شد.

عملیات احداث پارک شهید تجلائی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز با تخریب جدول های قدیمی مقابل محوطه اختصاص یافته به پارک شروع شد تا بعد از زیرسازی ها و بتن ریزی های لازم با جداول دوبل برای هدایت آب های سطحی، جدول گذاری شود.

پارک شهید تجلائی در خیابان مارالان برای فراهم آوردن محیطی مفرح و شادی آفرین و موقعیتی برای گذران اوقات فراغت شهروندان ساکن این محله توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز احداث می شود.