معرفی ۱۳ استاد نمونه کشوری با حضوروزیر علوم، تحقیقات و فناوری
معرفی ۱۳ استاد نمونه کشوری با حضوروزیر علوم، تحقیقات و فناوری
آرمان تبریز-با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳ استاد نمونه کشوری در محل دانشگاه شریف معرفی و موردتقدیر قرار گرفتند.

آرمان تبریز-با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳ استاد نمونه کشوری در محل دانشگاه شریف معرفی و موردتقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما؛دکتر محمد حقیقی پراپری استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند نیز جزو ۱۳ استاد نمونه کشور در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند./ خبر: نادره دهقانی