تلنگری بر (سالروز زلزله مرگبار ۹۱ قاراداغ )
تلنگری بر (سالروز زلزله مرگبار ۹۱ قاراداغ )
آرمان تبریز-قارا داغ در شمال غرب میکرو پلیت ایران در دوران اول دماغه جلویی پلیت عربی در کنتاکت و بسته شدن اقیانوس تتیس بوده که هسته اولیه ارتفاعات در آن شکل می گیرد.

آرمان تبریز-قارا داغ در شمال غرب میکرو پلیت ایران در دوران اول دماغه جلویی پلیت عربی در کنتاکت و بسته شدن اقیانوس تتیس بوده که هسته اولیه ارتفاعات در آن شکل می گیرد.

با حاکمیت فاز کششی متناوب در اوایل دوران دوم هم زمان با توسعه نئو تتیس در زاگرس کنونی ،اقیانوس محلی گویچه هکری قاراداغ در منطقه قاراداغ امروزی ازماکو تا صلوات در جنوب و متقارن آن در شمال ارس و قاراباغ شکل گرفته و..در فشارش ناشی از کنتاکت سپر عربی در غرب ،ابتدا این اقیانوس بسته و زمینه معادن مختلف از سراب تا جلفا و حتی ماکو فراهم شده و اغلب آن در شمال ارس زمینه تجزیه کشور توسط،متجاوز مطاع روس را فراهم می کند و…
هنوز فشارش ادامه دارد که گسل تبریز و گسلش قاراداغ و حرکت آن به شمال شرق ادامه و زلزله ها را باعث است
زلزله ۲۱ مرداد ۹۱ که از توسعه گسل هریس خرم آباد اهر به سمت غرب و ورزقان مواضع خان تا نهند به موازات گسل تبریز ادامه یافت
۳۰۰روستا را ویران و ۵۰۰۰زخمی و ۳۰۰ کشته بر جای گذاشت
همین فشارش در دوران سوم و کواترنر باعث توسعه آتش فشان در قارا داغ و شکل گیری معادن در محدوده باتولیت قاراداغ شده است

قاراداغ/۲۱مرداد ۱۴۰۰
جلیل شمس