قطار مسافری تهران-تبریز،بندرشرفخانه ،سلماس راه اندازی شد
قطار مسافری تهران-تبریز،بندرشرفخانه ،سلماس راه اندازی شد
آرمان تبریز-محمد رضا قربانی مدیرکل راه ٱهن منطقه ٱذربایجان از راه اندازی قطار مسافری تهران، تبریز،بندر شرفخانه وسلماس وبالعکس از تاریخ ۱٦/ ۰٥ /۱٤۰۰خبرداد وافزود: درراستای خدمت رسانی به هموطنان عزیزقطار مسافری تهران -تبریز -بندر شرفخانه وسلماس وبالعکس با ظرفیت یکصد وبیست نفر در هر رام ، بصورت سه روزدرهفته در روز های شنبه،دوشنبه وچهارشنبه هرهفته راس ساعت۱۰ /۲۰ ازتهران حرکت وبعد از ورود به تبریزدر روزهای (یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه) به بندر شرفخانه وسلماس اعزام می گردد

آرمان تبریز-محمد رضا قربانی مدیرکل راه ٱهن منطقه ٱذربایجان از راه اندازی قطار مسافری تهران، تبریز،بندر شرفخانه وسلماس وبالعکس از تاریخ ۱۶/ ۰۵ /۱۴۰۰خبرداد وافزود: درراستای خدمت رسانی به هموطنان عزیزقطار مسافری تهران -تبریز -بندر شرفخانه وسلماس وبالعکس با ظرفیت یکصد وبیست نفر در هر رام ، بصورت سه روزدرهفته در روز های شنبه،دوشنبه وچهارشنبه هرهفته راس ساعت۱۰ /۲۰ ازتهران حرکت وبعد از ورود به تبریزدر روزهای (یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه) به بندر شرفخانه وسلماس اعزام می گردد
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛وی دررابطه با زمان حرکت این قطار ازتبریز به بندر شرفخانه وسلماس وبالعکس گفت:این قطار، روزهای یکشنبه،سه شنبه وپنجشنبه هرهفته راس ساعت هشت وچهل وپنج دقیقه صبح از تبریز به سمت سلماس حرکت ودر ساعت ۴۵/ ۱۳همان روز از سلماس مراجعت وبعد از ورود به تبریز درساعت ۳۰ /۱۷ همانروز به تهران اعزام می گردد
مدیرکل راه ٱهن منطقه ٱذربایجان از توقف ومسافرگیری این قطار در ایستگاههای مسیر تبریز-سلماس خبر داد وتاکید کرد در راستای بهره مندی هموطنان عزیز از امکانات تفریحی بندر شرفخانه ،این قطار در ایستگاههای مسیر تبریز -سلماس از جمله بندر شرفخانه توقف خواهد داشت ونسبت به جابجایی هموطنان مسافر به بندر شرفخانه اقدام می کند