موردی ندیدم که دو دوز واکسن کرونا زده باشد و فوت کرده باشند
موردی ندیدم که دو دوز واکسن کرونا زده باشد و فوت کرده باشند
آرمان تبریز-رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری بیان کرد: همه واکسن های موجود در بازار ایران، در کاهش مرگ و میر خوب عمل می‌کنند.

آرمان تبریز-رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری بیان کرد: همه واکسن های موجود در بازار ایران، در کاهش مرگ و میر خوب عمل می‌کنند.