به بهانه قرارگرفتن راه‌آهن ایران در فهرست آثار جهانی کدام آثار ایرانی در یونسکو ثبت شده است؟
به بهانه قرارگرفتن راه‌آهن ایران در فهرست آثار جهانی کدام آثار ایرانی در یونسکو ثبت شده است؟
آرمان تبریز-میراث جهانی یونسکو مجموعه مکان‌های فرهنگی یا طبیعی هستند که در سازمان جهانی یونسکو توسط کمیته‌‌ای به همین نام ثبت می‌گردند.

آرمان تبریز-میراث جهانی یونسکو مجموعه مکان‌های فرهنگی یا طبیعی هستند که در سازمان جهانی یونسکو توسط کمیته‌‌ای به همین نام ثبت می‌گردند.

کشورهای عضو یونسکو می‌توانند آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود را نامزد ثبت در لیست میراث جهانی یونسکو کنند. حفاظت از این آثار بعد از ثبت در این لیست، در حیطه حاکمین کشور مربوطه به عهده تمام کشورهای عضو خواهد بود.

به بهانه ثبت راه آهن ایران در فهرست میراث جهانی، در این ویدئو مروری داریم بر آثار ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو.