اجرای طرح های متنوع نقاشی دیواری در حوزه شهرداری منطقه۷
اجرای طرح های متنوع نقاشی دیواری در حوزه شهرداری منطقه۷
آرمان تبریز-در راستای زیباسازی محیط شهری و امحاء دیوار نوشته های موجود در سطح منطقه، طرح های متنوع نقاشی دیواری توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۷ تبریز در حال اجراست.

آرمان تبریز-در راستای زیباسازی محیط شهری و امحاء دیوار نوشته های موجود در سطح منطقه، طرح های متنوع نقاشی دیواری توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۷ تبریز در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ علی فرخی شهردار منطقه ۷ تبریز با اعلام این خبر گفت : تلاش داریم با انجام ماموریت های محوله و ارائه خدمات بهینه گام های کوچکی در جهت توسعه شهری زیبا و آباد برداریم.

وی افزود: در راستای امحاء دیوار نوشته های سطح منطقه و زیبا سازی محیط شهری، طرح های متنوعی نقاشی دیواری به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۷ تبریز در حال اجرا است.

وی افزود: ارائه فعالیت های خدماتی ارتباط مستقیمی با شهروندان منطقه داشته و هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله بر نارضایتی آنان اثر دارد.